SMARTEC INTRODUCES SMART CONNECTED PLATFORM AT INTERNET OF THINGS ASIA 2018
SMARTEC INTRODUCES SMART CONNECTED PLATFORM AT INTERNET OF THINGS ASIA 2018

SMARTEC joins IoT Asia at Singapore Expo on 21-22 March 2018 to share our experiences, network and highlight key areas critical to the development and the future of Internet of Things. We  bring [...]

ELEK HONORABLY RECEIVED THE LIT DESIGN AWARDS 2017 FOR INNOVATIVE LIGHTING DESIGN SOFTWARE APPLICATIONS
ELEK HONORABLY RECEIVED THE LIT DESIGN AWARDS 2017 FOR INNOVATIVE LIGHTING DESIGN SOFTWARE APPLICATIONS

THE HYPERERNEST CLUBHOUSE was designed and constructed by ELEK which has honorably received the LIT Design Awards 2017 for Innovative Lighting Design Software Applications. 1 2 3 4 5 The LIT [...]

ELEK – SMARTEC THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2018
ELEK – SMARTEC THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2018

IoT thực sự đang trở thành tương lai của hệ sinh thái công nghệ trên toàn thế giới, là tấm gương phản ánh sự phát triển của công nghệ hiện nay, chính vì vậy mà IoT nhận được rất nhiều sự quan tâm [...]