International Yoga Day 2018
International Yoga Day 2018

This was definitely an interesting event for those who like yoga. The International Yoga Day, wh...

SMARTEC INTRODUCES SMART CONNECTED PLATFORM AT INTERNET OF THINGS ASIA 2018
SMARTEC INTRODUCES SMART CONNECTED PLATFORM AT INTERNET OF THINGS ASIA 2018

SMARTEC joins IoT Asia at Singapore Expo on 21-22 March 2018 to share our experiences, network an...

ELEK – SMARTEC THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2018
ELEK – SMARTEC THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2018

IoT thực sự đang trở thành tương lai của hệ sinh thái công nghệ trên toàn thế giới, là tấm gương ...