info@elek.vn

Retail,
wholesale & project enquiries

Headquarters & Factory 1

194/24A KP. Noi Hoa 1, Di An
Binh Duong, Vietnam

Factory 2

Tran Van On, Dong Hoa, Di An
Binh Duong, Vietnam